Quản chặt thông tin liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm [27/06/2013]

Tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội vừa qua, những thành công ban đầu trong việc lấy phiếu tín nhiệm được nhiều vị đại biểu và cử tri đánh giá cao.
Cụ thể, để việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ được hội đồng nhân dân bầu thu được kết quả, Chủ tịch đề nghị thường trực hội đồng nhân dân các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt 4 việc cụ thể.

Một là quán triệt sâu sắc, đầy đủ để từng đại biểu hội đồng nhân dân nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm được quy định tại nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bảo đảm để đại biểu nhận thức sâu sắc trách nhiệm thay mặt nhân dân địa phương thực hiện quyền giám sát, đánh giá tín nhiệm đối với các vị được hội đồng nhân dân bầu một cách thật dân chủ, khách quan, thận trọng, công tâm và chính xác; 

Hai là hướng dẫn, yêu cầu các vị được lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị báo cáo về kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phẩm chất, đạo đức, lối sống để gửi đến từng đại biểu hội đồng nhân dân kịp thời; đồng thời trả lời đầy đủ, nghiêm túc các vấn đề mà đại biểu hội đồng nhân dân nêu ra; 

Ba là tổ chức để hội đồng nhân dân thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện các báo cáo của UBND và các cơ quan hữu quan về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư pháp. Đồng thời, tổ chức để hội đồng nhân dân thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động của hội đồng nhân dân, các ban của hội đồng nhân dân và kết quả thực hiện các nghị quyết của hội đồng nhân dân trước khi lấy phiếu tín nhiệm; 

Cuối cùng, việc lấy phiếu tín nhiệm cần được tổ chức chặt chẽ, theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục các bước tiến hành tại hội nghị toàn thể cũng như tại buổi họp tổ đại biểu hội đồng nhân dân, bảo đảm để các đại biểu hội đồng nhân dân có đủ thời gian cân nhắc, suy nghĩ thận trọng trước khi ghi phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. Quản lý chặt chẽ thông tin liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; ngăn ngừa việc phát tán thông tin không đúng quy định, có thể tác động trực tiếp đến kết quả lấy phiếu tín nhiệm. 

Ban kiểm phiếu phải làm việc công tâm, chính xác, có trách nhiệm; kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời để công luận, cử tri và nhân dân địa phương theo dõi, giám sát, Chủ tịch lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc lấy phiếu tín nhiệm là rất hệ trọng và có ý nghĩa trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới hoạt động của các cơ quan dân cử; được nhân dân mong đợi, tin tưởng.

“Cũng như ở Quốc hội, đây là lần lấy phiếu đầu tiên ở hội đồng nhân dân, vì vậy tôi trân trọng đề nghị các đồng chí đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để việc lấy phiếu thành công”, Chủ tịch Quốc hội viết ở cuối thư.

Tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội vừa qua, những thành công ban đầu trong việc lấy phiếu tín nhiệm được nhiều vị đại biểu và cử tri đánh giá cao. Trong phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đã phản ánh chân thực tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các hoạt động tư pháp của đất nước. 

Theo Chủ tịch, đây cũng là một kinh nghiệm tốt để các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ở trung ương và địa phương, hội đồng nhân dân các cấp cân nhắc, vận dụng khi triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do hội đồng nhân dân bầu trong thời gian tới. 

Ông cũng đề nghị đại biểu Quốc hội tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thi hành lấy phiếu tín nhiệm ở địa phương để bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát của các cơ quan dân cử, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

liên kết website

đối tác

GIA PHUC SS Sunny mountain TC Kinh tế Châu Á - TBD